1674–1762 pseudonym of Prosper Jolyot French dramatist