Joseph Aloysius 1879–1939 Australian statesman; prime minister (1931–39)